غار دامالاش آنتالیا

غار دامالاش آنتالیا

اين غار مکانی است که توریستان در آن به بازدید مناظر خارق العاده و ديدن سنگهائي تغيير شكل يافته نيز می روند .دیوارهای سنگی این غار  به طور عجیبی در طول مدت زیاد تغيير شكل داده و تصاوير زيبايي را ساخته اند.همچنین در این مکان موزه قوم نگاري و باستان شناسي نيز وجود دارد. (اين موزه همه روزه بجز روزهاي دوشنبه برای بازدید کنندگان ا باز است). در این منطقه 3 غار دریایی دیگر وجود دارد به نامهای فسفرلوماعارا به معناي غار فسفري که پوشیده ازتركيبات سنگي شب تاب درخشان است.غار دیگر غار كيزلارماعاراسي"است که به معنای غار دخترها است زیرا در قدیم محل نگهداري اسیران زن توسط دزدان دريائي بوده است و غار سوم غار عاشيك لا ر ماعاراسياست.دسترسي به اين سه غار با قايق امكان پذير است.