دروازه هادریان

دروازه هادریان

دروازه هادریان ، هادریانوس یا اوکاپیلار که به معنی سه دروازه می باشد که توسط  هادریانوس امپراطور روم ، بنا شد در سال صدو سی .شامل 3 طاق است. ساخت برجی جنوبی دروازه یا جولیا سنکتا ، به عصر امپراطور هادریان بر می گردد و برج شمالی در دوران سلجوقیان است.