اختلاف ساعت تهران با آنتالیا

اختلاف ساعت تهران با آنتالیا 1:30 ساعت است.